Creative Commons
theory.png

Nezřídka se přihodí situace, kdy organizátor larpu chce využít mechanik nebo nápadů dalších lidí – nejčastěji proto, že jsou užitečné, funkční a líbí se mu. Nicméně existuje problém autorských práv, který se tu a tam vynoří.
Nemálo organizátorů souhlasí s využitím jejich nápadů na jiných hrách, pokud se odkáže na zdroj. Nicméně situace jsou individuální a důsledné dodržování všech pravidel dobrých mravů je leckdy víc než jen obtížné. A to nemluvíme o situacích, kdy si lidé nejsou porušování práv ani vědomi. Ani sami autoři netuší, jaká jsou jejich práva a povinnosti.
Následující text čerpá z webových stránek www.creativecommons.cz a nabízí výtah některých užitečných informací, které se týkají licencí Creative Commons – možnosti poskytovat či sdílet myšlenky v rámci autorského zákona.
Sdílet: Facebook


Co je to Creative Commons?

Licence Creative Commons je soubor veřejných licencí, které přinášejí nové možnosti v oblasti publikování autorských děl: posilují pozici autora při rozhodování za jakých podmínek bude dílo veřejně zpřístupněno. Licence Creative Commons fungují na jednoduchém principu: autor jejich prostřednictvím plošně uzavírá se všemi potencionálními uživateli díla smlouvu, na základě které jim poskytuje některá svá práva k dílu a jiná si vyhrazuje. Creative Commons nejsou popřením klasického pojetí copyrightu, ale jeho nadstavbou. Vycházejí z autorského zákona, který je upravuje jako licenční smlouvy (§ 46 -55 AutZ).

Jaká díla lze pod CC licenci zpřístupnit?

Pod CC licencí lze zpřístupnit a poskytovat jakákoliv autorská díla nebo jiné nehmotné statky, které jsou chráněny autorských zákonem. Přestože se CC licence v převážné míře používají na díla v elektronické podobě (především v síti Internet), je možné je aplikovat i na díla vyjádřená v hmotné podobě (např. tištěné dokumenty).

Co vše je třeba zvážit před použitím CC licence?

Před aplikací licence Creative Commons se jako poskytovatel licence ujistěte, že:

 • Dílo, ke kterému CC licenci připojujete, je předmětem autorsko-právní ochrany. CC licence nelze tedy vztáhnout na díla, které jsou z autorskoprávní ochrany vyjmuty (např. úřední díla, díla u kterých uplynula doba trvání autorských práv, apod.).
 • Jste nositelem všech autorských práv k dílu.
 • Jste seznámen s principem, jak licence fungují, především s významem jednotlivých licenčních prvků a z nich vyplývajících funkčních vlastností jednotlivých typů CC licencí.
 • Máte jasno v tom, jakou část díla poskytujete pod CC licencí. Pokud licenci aplikujete např. na webové stránky, uveďte, zda-li se licence vztahuje na kompletní obsah webových stránek nebo pouze na textovou část.

Mohu vystavit dílo pod CC licenci i když jsem pouze spoluautorem díla?

K vystavení díla pod licencí CC je potřeba souhlas všech spoluautorů. Souhlas může být i neformální, což se ale špatně prokazuje, proto doporučujeme, aby si ten, kdo dílo vystavuje, nechal od spoluautorů podepsat prohlášení, že s poskytováním díla pod licencí CC souhlasí.

Jaké typy CC licence mohu zvolit?

Poskytovatel licence si může vybrat jeden ze šesti typů CC licencí. Jednotlivé typy licencí se od sebe odlišují souhrnem podmínek, které uživatel má povinnost při nakládání s licencovaným dílem dodržovat. Pro výběr licence potřebujete znát odpověď na dvě otázky, které vám položí též generátor licence:

 • Dovolíte komerční využití vašeho díla?

ano
ne

 • Dovolíte vytváření odvozených děl?

ano
Ano, pokud ostatní zachovají licenci
ne

Jak se dílo pod CC licencí poskytuje?

Aby byla CC licence řádně poskytnuta, je potřeba k dílu připojit URL odkaz na text licence. Zároveň se doporučuje při označování díla uvést symboly licenčních prvků obsažených v použitém typu CC licence nebo univerzální logo licence. Tyto grafické materiály jsou pro účely licencování volně ke stažení na stránkách organizaci Creative Commons. Pokud máte raději text, má to tu výhodu, že si ho vždy můžete upravit podle vlastní potřeby – např. „Tuto fotografii poskytuji pod licencí CC BY-NC Česko 3.0“.
Pokud chcete pod CC licenci vystavit své webové stránky, můžete využít online dostupný generátor (http://creativecommons.org/choose/?jurisdiction=cz).


Licenční prvky

CC licence jsou populární zejména z důvodu jejich mezinárodní srozumitelnosti. Část licenčních podmínek, která se týká možnosti využití díla, lze jednoduše vyjádřit pomocí grafických symbolů. Tyto symboly lze chápat jako licenční prvky, jejichž vzájemnou kombinací vzniká daný typ CC licence.

Licenční prvky vyjadřují vůli autora, který jejich prostřednictvím uživateli sděluje, v jakém rozmezí je oprávněn s dílem nakládat. Z tohoto hlediska lze licenční prvky rozdělit na dvě skupiny: na ty, které určují rozsah pravomocí při nakládání s dílem, a na ty, které tento rozsah pravomocí limitují určitými podmínkami, které uživatel musí respektovat.

Prvky určující rozsah pravomocí při nakládání s dílem:

share2.png

Právo dílo šířit (z angl. Share). Tento symbol je společný pro všechny typy CC licencí. Vyjadřuje, že licencovaného dílo je možné šířit, tzn. kopírovat, distribuovat a sdělovat veřejnosti. Zároveň lze dílo zařadit do souborného díla (např. časopis, sborník) a jako jeho součást jej v nezměněné podobě šířit dál.

remix1.png

Právo dílo upravovat (z angl. Remix). Licence s tímto symbolem opravňuje uživatele k pozměňování či doplňování díla. Umožňuje také celé licencované dílo nebo jeho část zpracovat s jiným dílem. Příkladem úprav může být např. dramatizace, překlad, úprava digitálních fotek, zhudebnění nebo remixování hudebních skladeb.

Prvky určující podmínky, které je nutno při nakládání s dílem respektovat:

by1.png

Uveďte autora (z angl. Attribution). Opět společný prvek pro všechny licence. Kdykoliv licencovaného dílo nebo jeho úpravu šíříte, je nutno uvést údaje a autorovi a dílu, a to způsobem, jaký autor stanovil. Pokud autor způsob uvádění těchto údajů nespecifikoval, je nutné minimálně uvést jeho jméno (nebo pseudonym, pokud pod ním vystupuje), název díla a odkaz na původní licenci Creative Commons. Pokud šíříte upravené dílo, je třeba také uvést způsob jakým jste dílo upravili.

sa.png

Zachovejte licenci (z angl. Share Alike). Pokud licencované dílo jakkoliv upravíte, máte povinnost výsledek své práce vystavit pod stejnou nebo slučitelnou licenci. Pokud tedy například upravíte fotku, která je vystavena pod licencí CC-BY-SA (viz typy licencí), je nutno pro tuto upravenou fotku použít stejný typ licence CC-BY-SA.

nc.png

Neužívejte dílo komerčně (z angl. Noncommercial) Tento prvek umožňuje nakládat s dílem pouze pro nekomerční účely. Tím se rozumí, že při šírení díla vám nesmí plynout žádný finanční zisk. Za nekomerční využití se považuje výměna díla za jiné (např. prostřednictvím výměnných sítí).

-

nd.png

Nezasahujte do díla (z angl. No Derivatives). Tento prvek Vám zakazuje jakkoliv dílo upravovat (tzn. dílo pozměňovat či doplňovat, nebo ho jako celé či jeho část zpracovat s dílem jiným). Jedná se o licenčního prvku “právo dílo upravovat”, který naopak úpravy díla povoluje. Proto se v žádné licenci CC neobjevují tyto dva prvky společně.


Typy CC licencí

Výsledkem srozumitelné kombinace licenčních prvků vzniká šest typů CC licencí. Licence se vzájemně liší dle různě odstupňovaných převedených a vyhrazených práv autora k jeho dílu. Níže jsou licence seřazeny od nejliberálnějších k nejvíce restriktivním:

licence.bmp

Všechny CC licence mají společné tyto charakteristiky:

 • licence dovolují dílo šířit (i když za různých podmínek)
 • licence vyžadují, aby při šíření díla nebo jeho zpracování byly uvedeny údaje o díle (autor, název díla, url, apod..)
 • při šíření díla je nutno připojit url odkaz na CC licenci
 • licence jsou neodvolatelné (držitel autorských práv má sice právo licenci odvolat, nicméně nemůže zamezit uživatelům nakládat s kopií nebo modifikací díla, která byla získána/vytvořena v době trvání licence)
 • licence zanikají v případě porušení licenčních podmínek ze strany nabyvatele

Autor: Lukáš Gruber
Uvedená práce (dílo) podléhá licenci Uveďte autora 3.0 Česko (CC BY 3.0)


Publikováno 19. 4. 2011

Diskuze

Add a New Comment
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License