Brány světů (2005-2006)
brany.png

Kdy: Záhada portálu 8. - 10. 7. 2005 ; Klid před bouří 21. - 23. 7. 2006
Kde: Pod zříceninou hradu Chřenovice, u Ledče nad Sázavou
Pořádá: Pallando, Rattus Fantasy
Počet hráčů: max. 100
Vlastní stránky: http://rattusfantasy.web2001.cz/
Účast: na přihlášku
Kontakt: zc.murtnec|otorat#zc.murtnec|otorat a zc.manzes|yrdoModnallaP#zc.manzes|yrdoModnallaP


Legenda Záhada portálu

Čas běží a schyluje se k okamžiku kdy bude rozhodnuto o budoucnosti celé země. Náš příběh bude oproti minulému světem světovatým. Zraky všech se nyní upínají do středu lidské říše, do města vzdělanosti a krásy, ale není co se na první pohled zdá. Ve městě bují korupce, měšťanstvo intrikuje proti sobě i proti radě města.

Legenda Klid před Bouří

Stará proroctví se naplnila a obavy z toho, co přinese rok Chaosu, se ukázaly být oprávněnými. Na severních hranicích Dorménie vypukla válka a Forostar byl údajně srovnán se zemí. Do Hyarrostaru neustále proudí další a další uprchlíci a do Barenu, sídelního města Hyarrostaru, přijel Královský verbíř, aby vyhlásil všeobecnou mobilizaci a požádal knížete o splnění povinnosti vůči trůnu – sestavení vojenských oddílů a jejich následné urychlené odeslání do Arandoru. Válka je to nejhorší, co mohlo knížectví potkat. Mnohé obchodní smlouvy budou rozvázány a největší zdroje příjmů Hyarrostaru tak budou oslabeny. Ve městě se však začíná zvedat vlna protiválečných nálad. Proč kazit obchody, když se s nepřítelem možná dá domluvit? A ovzduší v Barenu začíná pomalu houstnout…


Historie

Píše se rok 3122 od příletu prvních draků. Nikdo dosud nezjistil, odkud se draci vzali a oni sami toto tajemství před smrtelníky žárlivě střeží jako svůj největší poklad.

Draci byli strašnými vládci a lidi využívali pouze jako otroky pro ukrácení své dlouhé chvíle. Nicméně jak století postupovala, někteří se oddali slasti hlubokého spánku a postupem času upadli v zapomnění a jiní jednoduše zmizeli neznámo kam. Dnes už jich zůstává pouze několik málo ve stavu bdělosti a ti se o třenice lidského rodu již téměř nezajímají.

V průběhu let nastávajících se však po tváři Gaii začali procházet i další tvorové – elfové, poutníci z neznámých končin, pomalu, ale jistě osidlovali hluboké lesy a pranic si nevšímali lidského rodu žijícího v jejich těsné blízkosti. A trpaslíci. Silní a houževnatí, avšak menšího vzrůstu než-li lidé, lidem se vyhýbající obyvatelé hlubokých jeskyní a štol pod horami.

A lidská populace rostla. Bez okovů dračí vlády lidské rody prosperovaly a postupně výbojně expandovaly do širého světa. Lidé se rozdělili a začali vést drobné války sami mezi sebou. Takto procházeli tisíciletími, až se utvořilo několik silných říší – Dorménie, pouštní království Alamutské, jižní Půlnoční Kismet a zámořská Slavonie - , které v dobách nynějších udržují křehký mír. To vše má však brzy skončit… Nastal rok Chaosu a vše nasvědčuje tomu, že ze starých pořádků nezůstane kámen na kameni.

Dorménie

Dorménie je království skládající se z řady menších knížectví, baronství a vévodství. Králem je zde Hastur III. a jeho chotí je Telperien.Drtivá většina půdy v zemi je majetkem šlechty, královi přímo podléhá jen menší území přibližně uprostřed Dorménie nesoucí název Arandor. Stejně se pak nazývá i hlavní město celé země. I přesto má však Král téměř absolutní moc ve státě, jen částečně omezenou zvyky a tradicemi a jen v několika málo bodech závislou na souhlasu Královské Rady. Veškerá královská moc vyplývá především z držení velkého množství pro království ekonomicky a politicky významných lokalit jako například Orrostarské zlaté doly, z čehož samozřejmě šlechta nemá příliš velkou radost a ráda by tuto pro ní nevýhodnou situaci změnila.
Králově velení přímo podléhá Dorménská pěst - silná a dobře vycvičená profesionální armáda, i když nepříliš početná ( přibližně 3000 mužů), jelikož vydržovat si velké množství profesionálních vojáků je velmi nákladné. Osobní královská garda, tzv. Železní jezdci, řád rytířů - paladinů, pak čítá asi jen 200 nejlepších mužů plně oddaných Králi, absolutně nepodplatitelných a ochotných za něj kdykoliv položit život. Všichni Železní jezdci jsou skvělými šermíři, prvotřídními jezdci a výbornými střelci. Nikdy bez rozkazu neustupují z boje a setrvat v bitvě je pro ně otázkou cti. Zároveň však umějí číst a psát, jsou vzdělaní a ovládají výborně strategii a taktiku boje. Zbytek vojenské síly Dorménie – Spojená vojska zemí Dorménských, čítající něco přes 20 000 mužů – pak tvoří osobní oddíly jednotlivých šlechticů, kteří jsou povinni v případě ohrožení království poskytnout Králi na jeho žádost veškeré vojenské prostředky, jenž mají k dispozici.V případě, že není ohroženo království, musí mít Král, pokud chce žádat o poskytnutí vojenských prostředků šlechty, svolení Královské Rady.


Dojmologie

Vzpomínky vévody forostarského

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License